เมนู
ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
จดหมายข่าว
AdsOne.com
(เข้าชม 274 ครั้ง)
วิสัยทัศน์ สพฐ.
                สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์กรหลักในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง  มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

วิสัยทัศน์จังหวัดเพชรบุรี
                เพชรบุรีเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต น่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นแหล่งผลิตอาหาร อาหารปลอดภัยและอุตสาหกรรมสะอาด

วิสัยทัศน์ สพป.เพชรบุรี เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 1   เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ เสมอภาค  ด้านโอกาส มีคุณภาพตามมาตรฐาน  มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น  ประเพณีเมืองเพชรบุรี ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สากล  เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง(อุดมวนา)
พัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบตามมาตรฐานการศึกษา  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่สากล   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


เรื่องน่ารู้
สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2012
อัพเดท22/09/2013
ผู้เข้าชม869
แสดงหน้า1612
กล่องอิสระ