เมนู
ปฎิทิน
December 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
จดหมายข่าว
AdsOne.com
(เข้าชม 257 ครั้ง)
พันธกิจ
           ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง   ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
          1. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่เด็กในวัยเรียน ทุกคนให้มีความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
          2. ส่งเสริมให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสถานศึกษา
          3. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
          4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐานระบบปฎิรูปการเรียนรู้ปฎิรูปราชการ
          5.  ส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีแหล่งการเรียนรู้  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมพัฒนาของชุมชน
          6.  ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เกิดประสิทธิผลสูงสุดตามศักยภาพเรื่องน่ารู้
สถิติ
เปิดเมื่อ21/09/2012
อัพเดท22/09/2013
ผู้เข้าชม869
แสดงหน้า1612
กล่องอิสระ